Zásady zpracování osobních údajů

ve smyslu č. 12-14 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

ve spojení s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů, které jsou níže uvedeny, popisují základní východiska pro zpracování osobních údajů dětí, zákonných zástupců nebo třetích osob školou při poskytování vzdělávání.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Mateřská škola Na Dlouhém lánu 

zastoupená Bc. Michaelou Petráňovou, ředitelkou 

Nechanského 589/3, Vokovice, 16000 Praha 6, reditelka.msdl@seznam.cz, tel.: +420 235 361 674, IČ: 70920681, DS: pm7ku87

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost LAWYA, s.r.o.,IČO: 02322021, se sídlem Březinova 746/29, 616 00 Brno. Kontaktní osobou v rámci této společnosti je Mgr. Ivana Šilhánkovápoverenec@lawya.cz, +420 770 606 082. 

Základní pojmy

Osobním údajem je jakákoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů); například jméno, příjmení, jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Osobním údajem zvláštní kategorie je osobní údaj vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjektem údajů jsou děti účastníci se přijímacího řízení, následně děti účastníci se předškolního nebo školního vzdělávání a jejich zákonní zástupci, příp. další osoby (např. osoby, které děti vyzvedávají). Zdrojem údajů jsou zejména zákonní zástupci dítěte.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je zejména zajištění přijímacího řízení včetně případného odvolání proti nepřijetí dítěte, zajištění a organizace školního vzdělávání, poskytování či zajištění stravování, plnění evidenčních povinností a vedení dokumentace o dítěti, evidence úrazů, komunikace se zákonnými zástupci a poskytování informací orgánům veřejné moci. Účelem zpracování osobních údajů je dále také organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy včetně školních výletů nebo školy v přírodě, účast na talentových školních soutěžích, poskytování poradenských služeb nebo informování o činnosti školy a vytváření pozitivní atmosféry při vzdělávání. Podrobnější informace o účelech zpracování v rámci jednotlivých činností jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

Právním základem zpracování osobních údajů je zejména zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a případně vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, příp. další právní předpisy.

Právním základem je rovněž plnění výchovných a vzdělávacích úkolů ve veřejném zájmu a poskytnutý souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů dětí, a to ve vztahu k pořizování fotografií nebo jiných záznamů podobizny dítěte (jak je uvedeno na formuláři souhlasu).

Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

Škola zpracovává následující kategorie osobních údajů dětí nebo zákonných zástupců, příp. třetích osob:

  • identifikační údaje a kontaktní údaje,
  • údaje o vzdělávání dítěte, údaje o komunikaci mezi školou a dítětem, stejně jako jejich zákonnými zástupci, 
  • základní charakteristiky (např. věk, výška, váha), sociálně-demografické charakteristiky, behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky dítěte, údaje o zdravotní pojišťovně dítěte,
  • údaje o zdravotním stavu dítěte (speciální vzdělávací potřeby, alergie atp.).

Oprávněné zájmy správce v případě, že je zpracovaní založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

Na základě oprávněného zájmu škola zpracovává kontaktní údaje na zákonné zástupce dítěte, pokud se jedná o kontaktní údaje nad rámec rozsahu stanoveného školským zákonem pro účely vedení školní matriky.

Oprávněným zájmem školy může být rovněž pořizování fotografií pro zpravodajské nebo umělecké účely za účelem přiměřeného informování o činnosti školy (situační záběry z vyučování, soutěží, dílen, veřejných vystoupení dětí apod.). Pořizování a použití těchto fotografií nebo jiných podobizen se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje dětí mohou být předány na základě povinnosti ukládané škole právním předpisem (např. zřizovateli, orgánům sociálněprávní ochrany dětí, zdravotní pojišťovně, Policii ČR, orgánům činným v trestním řízení, soudům atp.). 

Osobní údaje rovnou mohou být dále předány smluvním partnerům, například externímu dodavateli služby (poskytovateli mimoškolních aktivit), provozovateli ubytovacího zařízení nebo dopravci (např. při organizování škol v přírodě), dále poskytovateli software pro provoz školní matriky nebo školní jídelny. Pokud je smluvní partner v pozici zpracovatele, škola důsledně dbá na splnění všech povinností vyplývajících z čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby

Škola ukládá osobní údaje v souladu se lhůtami stanovenými zejména školským zákonem a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. spisovým a skartačním řádem školy.

Jednotlivé archivační nebo skartační lhůty se odvíjejí od typu dokumentu. Pokud se nejedná o archiválii, zpravidla je doba uložení pět až deset let, výjimečně až 45 let. 

Práva subjektů údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů máte právo:

  • na přístup k osobním údajům;
  • na opravu a výmaz osobních údajů;
  • na omezení zpracování;
  • na přenositelnost údajů;
  • vznést proti zpracování námitku.

V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti osobních údajů se obracejte na Koordinátora pro práva subjektů údajů, Bc. Michaelu Petráňovou, ředitelku školy, reditelka.msdl@seznam.cz, +420 235 361 674.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Subjekty osobních údajů mají v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat; tím ale není dotčena zákonnost zpracování založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním. 

Skutečnost, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

Poskytnutí osobních údajů je dle výše uvedených informací zákonným požadavkem a souvisí s plněním povinností školy dle právních předpisů, resp. s oprávněným zájmem školy ve vztahu k poskytování vzdělávání nebo souvisí s plněním výchovných a vzdělávacích úkolů ve veřejném zájmu. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro řádný průběh vzdělávání ve škole.

Pokud je pro některé činnosti zpracování osobních údajů nezbytné udělení souhlasu, jsou subjekty údajů jasně informovány o všech okolnostech zpracování osobních údajů a o svých právech. Vždy také platí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a souhlas nemusí být poskytnut, aby mohlo docházet k poskytování vzdělávání v základním (ze zákona povinném) rozsahu.

Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní nebo postoupení osobních údajů mimo EU

Škola jako správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování. Osobní údaje dětí ani zákonných zástupců nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

{