26.8. 2020 

Informace od školní jídelny

I. Vnitřní řád – školní jídelna

telefon: 235 361 674

e-mail:  hospnalanu@seznam.cz

vedoucí školní jídelny: Markéta Čechová

 

Vedoucí  ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi:

- Nařízením EU č. 852/2004 Sb., ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin ve znění pozdějších předpisů.

- Zákonem č. 561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004, o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech závodního stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích řízených územními samosprávními celky, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláškou č. 107/2005 Sb.,  ze dne 25. února 2005, o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláškou č. 430/2001 Sb., o závodním stravování.

- Vyhláškou č. 137/2004 Sb., ze dne 17. března 2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů.

- Zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Evidence HACC, pracovní náplně, pokyny BOZP.

ŠJ dodržuje:

a) stanovený pitný režim (děti mají dle vlastního výběru minimálně dva nápoje)

b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

Normy syrového masa:

děti 3–6 let           55 g

děti 7 let               64 g

dospělí               100 g

ŠJ denně vede předepsanou evidenci HACCP.

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním průkazem.

Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.

Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí školní jídelny.

 

II. Stravovací řád školní jídelny

Každé dítě ve škole v době výdeje stravy je povinno se stravovat.

Každé dítě má právo na odběr 1ks přesnídávky, 1ks oběda, 1ks svačiny.

Do školky se nesmí nosit vlastní strava a nápoje.

Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího kalendářního roku. Dítě, které dovrší v tomto období 7 let, je zařazeno do vyšší věkové skupiny (návaznost na platbu stravného).

Dotovanou stravu mohou odebrat pouze strávníci v době jejich pobytu ve školním zařízení.

Výdej oběda do jídlonosičů se vydává pouze v případě, má-li se zabezpečit stravování nemocného dítěte v první den jeho nepřítomnosti, pokud již nelze stravu odhlásit. Takto vydané jídlo je určeno k okamžité konzumaci.

Určená doba pro výdej do jídlonosičů je od 11.15 h–11.30 h v hlavní kuchyni mateřské školy.

 

Časový rozvrh výdeje stravy

Přesnídávka:         9.00 h

Oběd:                    12.00 h

Svačina:                15.00 h

Pitný režim:            7.00 h–17.00 h

 

Cena za stravné

 

Přesnídávka

Oběd

Svačina

celkem

Děti 3–6 let

     9,-

   25,-

     8,-

   42,-

Děti 7 let

   11,-

   29,-

   10,-

   50,-

 

Úhrada stravného

Rodiče hradí pouze náklady na potraviny v plné výši. Provozní a mzdové náklady hradí zřizovatel.

Kalkulace plné ceny 1 oběda je 83,- Kč/den

Stravné se hradí předem, nejdéle však do 15. dne v měsíci.

Nevyužité stravné a řádně omluvené se převádí do dalšího měsíce. Neomluvené dítě zaplatí veškeré náklady spojené se stravováním.

Platbu lze provádět: pouze převodem na účet MŠ měsíčně, čtvrtletně i pololetně (nebudou vydávány složenky). Platba je součtem stravného a školného. Přeplatky stravného se vrací po ukončení pololetí a na konci školního roku.

Opakovaná pozdní úhrada, nebo nezaplacení stravného může být důvodem k vyloučení dítěte z docházky v MŠ – zákon 561/2004 Sb., § 123, ve znění pozdějších předpisů. (V odůvodněných případech si lze písemně dohodnout s ředitelkou mateřské školy nový termín úhrady).

 

Vyúčtování přeplatků

Zůstatek stravného vrací vedoucí školní jídelny v únoru a červenci zákonnému zástupci převodem na číslo účtu viz. Přihláška ke stravování. Dětem, které pokračují ve školní docházce i v dalším školním roce, lze přeplatky převést do září. Za převod a řádné zdokumentování odpovídá vedoucí školní jídelny.

 

Přihlášky a odhlášky ke stravování

Dítě je přihlášeno automaticky na celý měsíc, rodič odhlašuje nepřítomnost a odpolední svačinu.

 

Nepřítomnost dítěte

24 hod předem (výjimka pondělí – do 8.00 hod), telefonicky v kuchyni na tel. 235 361 674.

Z provozních a finančních důvodů není možné stravu odhlásit po stanoveném čase, strava je již nanormována a připravuje se. Zpětně se neodhlašuje.

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace (např. plnění spotřebního koše) jsou vyvěšeny na nástěnce školní jídelny.

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři školní jídelny s vedoucí školní jídelny.

 

III. Stravovací řád školní jídelny pro dospělé

  • Stravování dospělých se řídí všemi výše uvedenými vyhláškami.
  • Pracovníci MŠ (s pracovním úvazkem na 3 hod denně) mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo.

Na základě Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., je nutné jídlo konzumovat v době oběda okamžitě po jeho vydání. Je nepřípustné jídlo dále skladovat (nelze nechávat na kuchyňkách, v lednici, ve vlastních nádobách atd.).

 

IV. Informace o stravování v mateřské škole

  • Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům, tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku.
  • Ve stravě je zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, luštěnin a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných výrobků.
  • Je dodržován pitný režim (součástí pitného režimu není mléčný nápoj podávaný k přesnídávce).
  • Školní jídelna nevaří žádné diety dle § 23 zák. č. 258/2000 Sb.,v platném znění; v odůvodněných případech na základě lékařského potvrzení, lze ve  spolupráci s rodiči ( smlouva o převzetí plné zodpovědnosti rodičů  za individuální stravování dítěte) lze dítěti ohřát donesený pokrm z domova v mikrovlnné troubě.

Pravidla pro tvorbu jídelního lístku

  • Řídí se platnými vyhláškami.
  • Podmínkou je měsíční plnění Spotřebního koše
  • Spotřební koš je evidence jednotlivých složek stravy, aby byla dodržena předepsaná výživová norma, jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost stravy.

 

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnost od 1. 9. 2020

 

V Praze 28. srpna 2020

Ředitelka mateřské školy: Bc. Eva Fulínová                                          Vedoucí školní jídelny:  Markéta Čechová 

Ke stažení

2020/2021 Vnitřní řád školní jídelny
Přihláška ke stravování